[email protected]
9373473087, 8975089898

12th HSC Exam and CET
 

  Ameya Kataria
89 % ,191/200

  Apurwa Jadhav
88.66 %,171/200

  Namit Deshpande
93.66 %,171/200

  Prachitee Deshpande
92.66 %,163/200

  Abhishek Gosavi
84.32 %,163/200

  Ameya kalamkar
94 %,163/200

  Sonia Shah
93.66% ,161/200

  Bhavin Shah
90 % ,155/200

  Kshipra Tamhankar
155/200

  Soham Argade
151/200

  Kuldeep Ghate
87.66 % ,149/200

  Aishwarya Khaire
92.66 % ,149/200

  Anurag Bura
161/200